1. Administratorem (ADO) danych osobowych jest Mirostaw Gotos prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod firma Sadyba Rozalin – Mirostaw Gotos, Rozalin 56; 24-300 pole Lubelskie, NIP, 715-134-52-61, REGON:061581819
  1. Dane osobowe sa przetwarzane w celach zwiazanych z wykonaniem umowy oraz realizacja obowiazków prawnych z tym zwiazanych a nadto na podstawie wyrazonej zgody w zakresie celu okre$lonego w tresci wyrazanej zgody. Podstawa prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a), b). c) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobwych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).
  2. Odbiorcami danych osobowych sa podmioty swiadczace ustugi w zakresie prawnym, ksiegowym, marketingowym oraz administracyjnym da firmy Sadyba Rozalin – Mirostaw Gotos.
  3. Dane beda pretwarzane prez okres przechowywania dokumentacji okreslony w odrebnych przepisach prawa, nie dtuzej niz prez okres predawnienia roszczen
  4. Osobie fizycznej przystuguje prawo dostepu do dotyczacych jej danych osobowych ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO osobie przystuguje prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosé z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbednych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.